Įstaigos taryba

Tai aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (ugdytinių globėjus), pedagogus, visuomenės atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir spręsti.

Pirmininkė – Vilma Pužauskienė

Sekretorė – Vilma Lomsargienė

Nariai:

Jūratė Šakavičienė,

Danutė Tamaševičienė,

Giedrė Zabulienė,

Eglė Stačiokienė,

Milda Alešiūnienė,

Auksė Urbonienė,

Evaldas Rumševičius.